المانهای فضاهای عمومی و خصوصی بازگشت
پایه های روشنائی ، سطلهای زباله ، سیستم های آبخوری ، نیمکت های چوبی ، پارک بازی کودکان و دیگر عناصر قابل استفاده در مکانهای عمومی و خصوصی و پارکها.